שלום בשערך - Peace in Your Gates

Monday, February 28, 2005

Continuing with שער הכעס

SM: Continuing in the Sha'ar HaKa'as, I found the next few lines are a continuation of the quote in Talmud Nedarim that you already dealt with, i.e. abdominal troubles. We continue with a quote from side B of that daf, so I am linking to an English translation here.

Continuing with our text:
ועוד אמרו רבותינו (נדרים כב ב): כל הכועס - אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, שנאמר (תהלים י ד): "רשע כגבה אפו בל ידרש אין אלהים כל מזמותיו". ואף משכח תלמודו ומוסיף טפשות, שנאמר (קהלת ז ט): "כי כעס בחיק כסילים ינוח", וכתיב (משלי יג טז): "וכסיל יפרוש אולת". ובידוע שעוונותיו מרובים מזכיותיו, שנאמר (משלי כט כב): "ובעל חמה רב פשע". וענשו גדול מאד, שנאמר (משלי יט יט): "גדל חמה נושא עונש":

And furthermore our Rabbanim said [in Nedarim 22b], "He who loses his temper, even the Divine Presence is unimportant in his eyes, as it is written [in Tehillim 10.4], 'The wicked, through the pride of his countenance, will not seek God' ".

[The Sha'ar then continues from the quote in the Talmud from R' Yirmiyah of Difti: ] He forgets his learning and waxes ever more stupid, as it is written [in Kohelet 7.9], "For anger resteth in the bosom of fools"; and it is written [in Mishlei 13:16, "But the fool layeth open his folly."

[The Sha'ar quotes R' Nahman b' Yitsak, who said:] "It is certain that his sins out number his merits, as it is written [in Mishlei 19.19], 'And a furious man aboundeth in transgressions' ".

This was pretty straightforward, so it could be good to summarise what we have read so far. What are the consequences of anger?
  • "All types of Gihenom rule over him", which we could say is a spiritual punishment, but is also "evil in your flesh"

  • Abdominal troubles, leading to "a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind"

  • Pride that leads to a neglecting of seeking HaShem's Presence

  • Forgetting one's learning and becoming stupid

  • Transgressions add up and outnumber one's merits

This is a gamut of bad effects; we should never know from them.

1 Comments:

  • That's a great story. Waiting for more. » » »

    By Anonymous Anonymous, at 5:11 AM  

Post a Comment

<< Home

|
 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com